A Citfin – Finanční trhy, a.s. legfontosabb adatai

Legfontosabb információk

Citfin – Finanční trhy, a.s.

Radlická 751/113e, 158 00 Prága 5 – Jinonice
Statisztikai azonosító: 250 79 069, adószám: CZ25079069
Bankkapcsolat: Citfin
Számlaszám: 1002091/2060
Bejegyezve a Prágai Városi Bíróságon mint cégbíróságon, B szakasz 4313 lajstromszámon

GIIN Citfin FT: PRDZKH.99999.SL.203
LEI: 213800BVHZ8XUCN63U23

 

Igazgatóság

igazgatótanács elnöke és vezérigazgató: Martina Arnold Rubín
igazgatótanács tagja és kereskedelmi igazgató: Ing. Dagmar Kubíková, MBA

Felügyelő bizottság

a felügyelő bizottság elnöke: doc. Ing. Karel Kopp, CSc.
a felügyelő bizottság tagja: Ing. Attila Kovács
a felügyelő bizottság tagja: Vilma Beková

Citfin - Finanční trhy, a.s. Aláírási eljárási rend

A vállalkozás nevében az igazgatótanács jár el úgy, hogy vagy az igazgatótanács elnöke önállóan, vagy az igazgatótanács elnöke és az igazgatótanács tagja közösen.

 • Az igazgatótanács elnöke Martina Arnold Rubín.
 • Az igazgatótanács tagja Ing. Dagmar Kubíková, MBA

A jogi lépések megtételére írásban megbízott és meghatalmazott további személyek a következők:

Citfin – Finanční trhy, a.s. ügyfelekkel megkötésre kerülő ügyfélkapcsolatok:

 • Martina Arnold Rubín (CEO)
 • Ing. Dagmar Kubíková, MBA (CSO)
 • Ing. Kateřina Vladyková (Senior Account Manager)

Engedélyek, tevékenységvégzési engedélyek és letölthető dokumentumok

  ČNB Osvědčení o registraci společnosti Citfin – Finanční trhy, a.s.10. 7. 2009425 KB Letöltés
  CNB Licence Obchodníka s cennými papíry společnosti Citfin – Finanční trhy, a.s.13. 7. 2009525 KB Letöltés
  CNB Povolení k činnosti platební instituce Citfin – Finanční trhy, a.s.15. 4. 2011525 KB Letöltés
  Rámcová zmluva Citfin – Finanční trhy, a.s.15. 7. 2018410 KB Letöltés
  Všeobecné obchodné podmienky Citfin – Finanční trhy, a.s.15. 7. 2018967 KB Letöltés
  20190301Všeobecné obchodní podmínky Citfin – Finanční trhy, a.s._revize19. 12. 2018691 KB Letöltés
  Samostatné bankovní účty Citfin – Finanční trhy, a.s.5. 11. 2018194 KB Letöltés
  Investičný dotazník primeranosti15. 7. 2018274 KB Letöltés
  Produktový list Citfin – Finanční trhy a.s.15. 7. 2018600 KB Letöltés
  Sadzobník Citfin – Finanční trhy a.s15. 5. 2017423 KB Letöltés
  Stanovy Citfin – Finanční trhy, a.s16. 1. 2017275 KB Letöltés
  Complaints Procedure15. 10. 2018168 KB Letöltés
  BankServis Užívateľský manuál Citfin – Finanční trhy a.s15. 10. 20182 MB Letöltés

Kapcsolódó információk

Az Európai Parlament és a Tanács 648/2012/EU rendelete a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról, valamint az EU Bizottság más kapcsolódó rendeletei (a továbbiakban: „EMIR”) új kötelezettségeket ró a származékos ügyletek résztvevőire. Az EMIR kötelezettségeket ír elő a származékos ügyletek szolgáltatói, valamint az azokat igénybe vevő ügyfelek számára.

Miután a Citfin – Finanční trhy, a.s. (a továbbiakban: „Citfin”) termékkínálata keretén belül deviza alapú származékos ügyleteket (Forward és Swap) is kínál, ezen deviza alapú származékos ügyletek nyújtása során az EMIR által meghatározott kötelezettségek teljesítésére van szükség.

 

EMIR-kötelezettségek

 1. EMIR szerinti ügyfél-kategorizálás. Az EMIR-ből eredő kötelezettségek teljesítése érdekében az ügyfélnek tudnia kell, hogy Önök pénzügyi vagy nem pénzügyi (határérték feletti, határérték alatti) szerződő félnek minősülnek-e. A Citfin automatikusan „nem pénzügyi határérték alatti szerződő fél” kategóriába sorolja az ügyfeleit. Abban az esetben, ha úgy vélik, hogy az EMIR osztályozás keretén belül nem tartoznak a határérték alatti nem pénzügyi szerződő fél kategóriába, illetve esetleg úgy vélik, hogy ez bekövetkezik, haladéktalanul tájékoztassák e tényről a Citfint. Pénzügyi szerződő felek – a 2004/39/EK irányelvvel összhangban engedélyezett befektetési vállalkozások, a 006/48/EK irányelvvel összhangban engedélyezett hitelintézetek, a 73/239/EGK irányelvvel összhangban engedélyezett biztosítási vállalkozások, a 2002/83/EK irányelvvel összhangban engedélyezett, életbiztosítással foglalkozó biztosítóintézetek, a 2005/68/EK irányelvvel összhangban engedélyezett viszontbiztosítók, a 2009/65/EK irányelvvel összhangban engedélyezett, átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások (ÁÉKBV) és – amennyiben vonatkozik rájuk – az alapkezelő társaságaik, a 2003/41/EK irányelv 6. cikkének  a)  pontja értelmében vett, foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények, valamint a 2011/61/EU irányelvvel összhangban engedélyezett vagy nyilvántartásba vett alternatív befektetésialap-kezelők által kezelt alternatív befektetési alapok; Nem pénzügyi szerződő fél – a pénzügyi szerződő féltől eltérő, az Európai Unióban székhellyel rendelkező vállalkozás (a nem pénzügyi szerződő felek olyan pénzintézeti engedéllyel rendelkező személyek, amelyek nem rendelkeznek más engedéllyel (lásd fent)).   Az EMIR szerint a nem pénzügyi szerződő fél köteles ellenőrizni, hogy nem lépik-e túl a nyílt pozíciók a klíring küszöbértéket, azaz a központi szerződő fél általi klíringkötelezettségekkel kapcsolatos küszöbértéket:
  • A kötelező klíring határértékeket az EB 149/2013 sz. rendelkezésének 11. cikke a következőképpen határozza meg:
   • 1 Mrd. euró bruttó névérték az OTC hitelalapú származékos szerződések esetén,
   • 1 Mrd. euró bruttó névérték az OTC részvényalapú származékos szerződések esetén,
   • 3 Mrd. euró bruttó névérték az OTC kamatalapú származékos szerződések esetén,
   • 3 Mrd. euró bruttó névérték az OTC deviza alapú származékos szerződések esetén,
   • 3 Mrd. euró bruttó névérték az OTC árualapú származékos ügyletek és egyéb, fent fel nem tüntetett OTC származékos ügyletek esetén.
  • Abban az esetben, ha a nem pénzügyi fél meghaladja a küszöbértéket, köteles e tényről tájékoztatni az ESMA-t, a CsNB-t és a Citfint.
  • A határértékek mint az OTC származékos ügyletekről szóló szerződések 30 napos átlagos pozíciói kerülnek megfigyelésre.
 2. Lezáratlan határidős ügyletek egyeztetése Az EMIR egyik követelménye a lezáratlan származékos ügyletek egyeztetése. A Citfin a Bankservis alkalmazás, esetleg e-mail segítségével előírt időközönként az ügyfelei rendelkezésére bocsátja a lezáratlan származékos ügyletek adatait, valamint azok EMIR követelményeknek megfelelően meghatározott értékeit.

Az engedélyezési intervallumok a másik fél típusának és a nyitott üzletek számának függvényei:

  • Pénzügyi és határértéken felüli nem pénzügyi szerződő felek
   • naponta – több mint 500 nyitott ügylet
   • hetente – 51-499 nyitott ügylet
   • negyedévente – 50 vagy annál kevesebb nyitott határidős ügylet
  • Határérték alatti nem pénzügyi szerződő felek
   • negyedévente – több mint 100 nyitott határidős ügylet
   • évente – 100 vagy annál kevesebb nyitott határidős ügylet

2014 első negyedévétől elkezdődik a lezáratlan határidős ügyletek egyeztetésének folyamata, amely a lezáratlan határidős ügyletek ilyen egyeztetésének gyakoriságára vonatkozó követelményekkel összhangban kerül meghatározásra.

 1. Bejelentési kötelezettség Minden származékot kötelező bejelenteni az üzleti adatok nyilvántartásaiba. Megállapodást kell kötni arra vonatkozólag, hogy a felek melyike tesz majd eleget a cégnyilvántartásba való bejelentési kötelezettségnek, a Citfin az ügyfél helyett is eleget tehet a bejelentési kötelezettségnek, illetve az ügyfél maga is bejelenthet, vagy a bejelentés harmadik félre delegálható. Az ügyfeleknek azt javasoljuk, hogy bízzák a bejelentési kötelezettség teljesítését a Citfinre. Amennyiben a határidős ügyleteket az ügyfél maga kívánja bejelenteni, e tényről írásban kell tájékoztatnia a Citfint. Abban az esetben, ha a Citfin nem kapja meg ezt az információt az ügyféltől, az ügyfél helyett a Citfin tesz eleget a bejelentési kötelezettségnek. Jogi személyek bejelentési kötelezettségének teljesítése vonatkozásában alapkövetelmény a jogi személyiség időszakos vagy tartós jogalany-azonosítójának (ún. legal entity identifier – a továbbiakban: „LEI”) közlése. A LEI a másik fél azonosítója, nélküle nem teljesíthető a bejelentési kötelezettség. A bejelentési kötelezettség 2014.02.12-től lép érvénybe. Ha a deviza alapú származékos ügyleteket igénybe vevő ügyfél nem tájékoztatja a Citfint a LEI azonosítójáról, nem teljesíti az EMIR-ből következő tájékoztatási kötelezettségét.
 2. A LEI azonosító megszerzése A LEI azonosító kiadása és fenntartása (éves alapon) díjköteles. A díjak mértéke szolgáltatófüggő. A Cseh Köztársaságban a LEI-szolgáltató a Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (Központi Értékpapír Letétkezelő Rt.), a kiadás díja 1875 CZK, az éves kezelési díj pedig 940 CZK. A Centrální depozitář cenných papírů, a.s. LEI jelentkezési lapot tartalmazó kérelme itt található. Valamennyi eddigi LEI-szolgáltató listája itt található meg. Kérjük, hogy LEI azonosítóját az obchod@citfin.cz címre küldje.

 

EMIR információforrások

http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/legislativni_zakladna/
https://www.esma.europa.eu/search/site/emir

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/39/EK (2004. április 21.) a pénzügyi eszközök piacairól szóló irányelvét (a továbbiakban „MiFID irányelv”) a cseh jogrendbe transzponáló, tőkepiaci vállalkozásról szóló, elsősorban a befektetési szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelek biztonságának növelését és a tőkepiacok átláthatóságának fokozását célzó, hatályos szerkesztésű 256/2004 Tt. sz. törvény (a továbbiakban „ZPKT”) 6. §-a szerinti értékpapír-kereskedői tevékenység engedélyezésével kapcsolatosan tájékoztatjuk ügyfeleinket a befektetési szolgáltatások (határidős ügyletek) nyújtásával kapcsolatos egyes változásokról.

Az értékpapír-kereskedő a befektetési szolgáltatási tevékenység során köteles:

 • az ügyfél érdekeivel összhangban becsületesen, tisztességesen és szakszerűen eljárni
 • megfelelő és teljes információval szolgálni, amely nem lehet pontatlan, félrevezető, megtévesztő vagy tisztességtelen,
 • az ügyfeleinek a konkrét helyzetet figyelembe vevő befektetési szolgáltatásokat nyújtani.

Tartalom:

 1. A vállalkozás alapadatai
 2. Befektetési szolgáltatások és befektetési eszközök
 3. Ügyfél-kategorizálás
 4. Figyelmeztetés befektetési eszközök használatával kapcsolatos kockázatokra
 5. Összeférhetetlenségi politika
 6. Az ügyfél vagyonának kezelésére vonatkozó szabályok
 7. Értékpapír-kereskedői garanciaalap
 8. Utasítás-végrehajtási szabályok

A „Hivatásos ügyfél” kategóriába való felvételére irányuló kérelmet ITT találja.

A MiFID-del kapcsolatos kötelességekre és előnyökre vonatkozóan további tájékoztatást a Cseh Nemzeti Bank MiFID: Fogyasztói Útmutató – Befektetés Pénzügyi Termékekbe c. oldalán talál.

A táblázatokban felsorolt idők azt a határidőt (Cut off Time) jelzik, amelynek letelte előtt az ügyfél köteles kikézbesíteni a fizetési megbízást a Citfin – Finanční trhy, a.s. részvénytársaságnak úgy, hogy a fizetésre még ugyanazon a napon sor kerülhessen. A fizetési művelet végrehajtásának további előfeltétele az ügyfél Citfin által vezetett fizetési számláján rendelkezésre álló elegendő pénzügyi fedezet.

 

NORMAL gyorsaságú fizetési megbízások

Ha az ügyfél a fizetési megbízásban a fizetés végrehajtásának sebességét NORMAL-ként határozza meg, és teljesíti a fizetési művelet végrehajtásával kapcsolatos előfeltételeket (fizetési megbízás határidőn (Cut off Time) belüli kézbesítése, valamint az ügyfél Citfin által vezetett fizetési számláján rendelkezésre álló elegendő pénzügyi fedezet), a pénzeszközök az alábbi határidőn belül kerülnek továbbításra a kedvezményezett bankjába:

 • belföldi pénzügyi művelet esetén T+1 idő
 • határon túli pénzügyi művelet esetén T+2 – T+3 idő

 

NORMAL FIZETÉSI SEBESSÉG

Cut off Time a fizetési megbízás átvételére és az ügylet fedezésére

 
DevizanemekIdő
minden devizanem16.30

 

 

URGENT gyorsaságú fizetési megbízások

Ha az ügyfél a fizetési megbízásban a fizetés végrehajtásának sebességét URGENT-ként határozza meg, és teljesíti a fizetési művelet végrehajtásával kapcsolatos előfeltételeket (fizetési megbízás határidőn (Cut off Time) belüli kézbesítése, valamint az ügyfél Citfin által vezetett fizetési számláján rendelkezésre álló elegendő pénzügyi fedezet), a pénzeszközök az alábbi határidőn belül kerülnek továbbításra a kedvezményezett bankjába:

 • belföldi pénzügyi művelet esetén T+0 idő
 • határon túli pénzügyi művelet esetén T+0 – T+1 idő

Ha az ügyfél a fizetési megbízásban a fizetés végrehajtásának sebességét URGENT-ként határozza meg, a szóban forgó pénzügyi művelettel kapcsolatosan kiszámlázott felár összege a Citfin – Finanční trhy, a.s. részvénytársaság jelen weboldalon közzétett árlistája alapján kerül meghatározásra.

URGENT FIZETÉSI SEBESSÉG

Cut off Time a fizetési megbízás átvételére és az ügylet fedezésére

MěnaČas
CZK a Cseh Köztársaságon belül12.30
CZK külföld11.30
EUR az EGT*-be15.00
kurz Euro € pro směnu devizEUR az EGT*-n kívül13.30
kurz Americký dolar pro směnu devizUSD13.30
kurz Libra šterlinků pro směnu devizGBP08.30
kurz Švýcarský frank pro směnu devizCHF08.30
kurz Norská koruna pro směnu devizNOK08.30
kurz Švédská koruna pro směnu devizSEKnem lehet
kurz Japonský jen pro směnu devizJPYnem lehet
kurz Złoty pro směnu devizPLN08.30
kurz Kanadský dolar pro směnu devizCADnem lehet
kurz Forint pro směnu devizHUF08.30
kurz Dánská koruna pro směnu devizDKKnem lehet
kurz Australský dolar pro směnu devizAUDnem lehet
kurz Ruský rubl pro směnu devizRUBnem lehet
kurz Rumunské leu pro směnu devizRONnem lehet
kurz Čínský jüan pro směnu devizCNYnem lehet

*EGT –  Európai Gazdasági Térség, az Európai Unió valamennyi tagállama, valamint Norvégia, Izland, Svájc és Lichtenstein.