A Citfin – Finanční trhy, a.s. legfontosabb adatai

Legfontosabb információk

Citfin – Finanční trhy, a.s.

Radlická 751/113e, 158 00 Prága 5 – Jinonice
Statisztikai azonosító: 250 79 069, adószám: CZ25079069
Bankkapcsolat: Citfin
Számlaszám: 1002091/2060
Bejegyezve a Prágai Városi Bíróságon mint cégbíróságon, B szakasz 4313 lajstromszámon

GIIN Citfin FT: PRDZKH.99999.SL.203
LEI: 213800BVHZ8XUCN63U23

 

Igazgatóság

igazgatótanács elnöke és vezérigazgató: Martina Zvěřinová
igazgatótanács tagja és kereskedelmi igazgató: Ing. Dagmar Rottová, MBA

Felügyelő bizottság

a felügyelő bizottság elnöke: doc. Ing. Karel Kopp, CSc.
a felügyelő bizottság tagja: Ing. Attila Kovács
a felügyelő bizottság tagja: Vilma Beková

Citfin - Finanční trhy, a.s. Aláírási eljárási rend

A vállalkozás nevében az igazgatótanács jár el úgy, hogy vagy az igazgatótanács elnöke önállóan, vagy az igazgatótanács elnöke és az igazgatótanács tagja közösen.

 • Az igazgatótanács elnöke Martina Zvěřinová
 • Az igazgatótanács tagja Ing. Dagmar Rottová, MBA

A jogi lépések megtételére írásban megbízott és meghatalmazott további személyek a következők:

Citfin – Finanční trhy, a.s. ügyfelekkel megkötésre kerülő ügyfélkapcsolatok:

 • Martina Zvěřinová – CEO
 • Ing. Dagmar Rottová, MBA – CSO
 • Ing. Kateřina Chvátalová – Senior Account Manager

Engedélyek, tevékenységvégzési engedélyek és letölthető dokumentumok

  Keretszerződés Citfin FT_2018_07_15 15. 7. 2018 305 KB Letöltés
  Általános kereskedelmi feltételek_2019_11_01 1. 11. 2019 673 KB Letöltés
  Elektronikus kommunikáció kezelése 1. 3. 2019 132 KB Letöltés
  Befektetési alkalmassági kérdőív Citfin FT_2017_01_01 15. 7. 2018 298 KB Letöltés
  5. sz. melléklet Citfin FT_2019_03_01 1. 3. 2019 98 KB Letöltés
  Tájékoztató vállalkozóknak a Citfin – Finanční trhy, a.s._2019_11_01 1. 11. 2019 158 KB Letöltés
  Díjtáblázat_2019_12_15 30. 9. 2019 115 KB Letöltés
  A prágai székhelyű 16. 1. 2017 394 KB Letöltés
  Panaszkezelési eljárás 15. 10. 2018 82 KB Letöltés
  Alapvető tájékoztatás az adókezelés során nyújtott nemzetközi együttműködés 30. 10. 2020 68 KB Letöltés

Kapcsolódó információk

Az Európai Parlament és a Tanács 648/2012/EU rendelete a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról, valamint az EU Bizottság más kapcsolódó rendeletei (a továbbiakban: „EMIR”) új kötelezettségeket ró a származékos ügyletek résztvevőire. Az EMIR kötelezettségeket ír elő a származékos ügyletek szolgáltatói, valamint az azokat igénybe vevő ügyfelek számára.

Miután a Citfin – Finanční trhy, a.s. (a továbbiakban: „Citfin”) termékkínálata keretén belül deviza alapú származékos ügyleteket (Forward és Swap) is kínál, ezen deviza alapú származékos ügyletek nyújtása során az EMIR által meghatározott kötelezettségek teljesítésére van szükség.

 

EMIR-kötelezettségek

 1. EMIR szerinti ügyfél-kategorizálás. Az EMIR-ből eredő kötelezettségek teljesítése érdekében az ügyfélnek tudnia kell, hogy Önök pénzügyi vagy nem pénzügyi (határérték feletti, határérték alatti) szerződő félnek minősülnek-e. A Citfin automatikusan „nem pénzügyi határérték alatti szerződő fél” kategóriába sorolja az ügyfeleit. Abban az esetben, ha úgy vélik, hogy az EMIR osztályozás keretén belül nem tartoznak a határérték alatti nem pénzügyi szerződő fél kategóriába, illetve esetleg úgy vélik, hogy ez bekövetkezik, haladéktalanul tájékoztassák e tényről a Citfint. Pénzügyi szerződő felek – a 2004/39/EK irányelvvel összhangban engedélyezett befektetési vállalkozások, a 006/48/EK irányelvvel összhangban engedélyezett hitelintézetek, a 73/239/EGK irányelvvel összhangban engedélyezett biztosítási vállalkozások, a 2002/83/EK irányelvvel összhangban engedélyezett, életbiztosítással foglalkozó biztosítóintézetek, a 2005/68/EK irányelvvel összhangban engedélyezett viszontbiztosítók, a 2009/65/EK irányelvvel összhangban engedélyezett, átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások (ÁÉKBV) és – amennyiben vonatkozik rájuk – az alapkezelő társaságaik, a 2003/41/EK irányelv 6. cikkének  a)  pontja értelmében vett, foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények, valamint a 2011/61/EU irányelvvel összhangban engedélyezett vagy nyilvántartásba vett alternatív befektetésialap-kezelők által kezelt alternatív befektetési alapok; Nem pénzügyi szerződő fél – a pénzügyi szerződő féltől eltérő, az Európai Unióban székhellyel rendelkező vállalkozás (a nem pénzügyi szerződő felek olyan pénzintézeti engedéllyel rendelkező személyek, amelyek nem rendelkeznek más engedéllyel (lásd fent)).   Az EMIR szerint a nem pénzügyi szerződő fél köteles ellenőrizni, hogy nem lépik-e túl a nyílt pozíciók a klíring küszöbértéket, azaz a központi szerződő fél általi klíringkötelezettségekkel kapcsolatos küszöbértéket:
  • A kötelező klíring határértékeket az EB 149/2013 sz. rendelkezésének 11. cikke a következőképpen határozza meg:
   • 1 Mrd. euró bruttó névérték az OTC hitelalapú származékos szerződések esetén,
   • 1 Mrd. euró bruttó névérték az OTC részvényalapú származékos szerződések esetén,
   • 3 Mrd. euró bruttó névérték az OTC kamatalapú származékos szerződések esetén,
   • 3 Mrd. euró bruttó névérték az OTC deviza alapú származékos szerződések esetén,
   • 3 Mrd. euró bruttó névérték az OTC árualapú származékos ügyletek és egyéb, fent fel nem tüntetett OTC származékos ügyletek esetén.
  • Abban az esetben, ha a nem pénzügyi fél meghaladja a küszöbértéket, köteles e tényről tájékoztatni az ESMA-t, a CsNB-t és a Citfint.
  • A határértékek mint az OTC származékos ügyletekről szóló szerződések 30 napos átlagos pozíciói kerülnek megfigyelésre.
 2. Lezáratlan határidős ügyletek egyeztetése Az EMIR egyik követelménye a lezáratlan származékos ügyletek egyeztetése. A Citfin a Bankservis alkalmazás, esetleg e-mail segítségével előírt időközönként az ügyfelei rendelkezésére bocsátja a lezáratlan származékos ügyletek adatait, valamint azok EMIR követelményeknek megfelelően meghatározott értékeit.

Az engedélyezési intervallumok a másik fél típusának és a nyitott üzletek számának függvényei:

  • Pénzügyi és határértéken felüli nem pénzügyi szerződő felek
   • naponta – több mint 500 nyitott ügylet
   • hetente – 51-499 nyitott ügylet
   • negyedévente – 50 vagy annál kevesebb nyitott határidős ügylet
  • Határérték alatti nem pénzügyi szerződő felek
   • negyedévente – több mint 100 nyitott határidős ügylet
   • évente – 100 vagy annál kevesebb nyitott határidős ügylet

2014 első negyedévétől elkezdődik a lezáratlan határidős ügyletek egyeztetésének folyamata, amely a lezáratlan határidős ügyletek ilyen egyeztetésének gyakoriságára vonatkozó követelményekkel összhangban kerül meghatározásra.

 1. Bejelentési kötelezettség Minden származékot kötelező bejelenteni az üzleti adatok nyilvántartásaiba. Megállapodást kell kötni arra vonatkozólag, hogy a felek melyike tesz majd eleget a cégnyilvántartásba való bejelentési kötelezettségnek, a Citfin az ügyfél helyett is eleget tehet a bejelentési kötelezettségnek, illetve az ügyfél maga is bejelenthet, vagy a bejelentés harmadik félre delegálható. Az ügyfeleknek azt javasoljuk, hogy bízzák a bejelentési kötelezettség teljesítését a Citfinre. Amennyiben a határidős ügyleteket az ügyfél maga kívánja bejelenteni, e tényről írásban kell tájékoztatnia a Citfint. Abban az esetben, ha a Citfin nem kapja meg ezt az információt az ügyféltől, az ügyfél helyett a Citfin tesz eleget a bejelentési kötelezettségnek. Jogi személyek bejelentési kötelezettségének teljesítése vonatkozásában alapkövetelmény a jogi személyiség időszakos vagy tartós jogalany-azonosítójának (ún. legal entity identifier – a továbbiakban: „LEI”) közlése. A LEI a másik fél azonosítója, nélküle nem teljesíthető a bejelentési kötelezettség. A bejelentési kötelezettség 2014.02.12-től lép érvénybe. Ha a deviza alapú származékos ügyleteket igénybe vevő ügyfél nem tájékoztatja a Citfint a LEI azonosítójáról, nem teljesíti az EMIR-ből következő tájékoztatási kötelezettségét.
 2. A LEI azonosító megszerzése A LEI azonosító kiadása és fenntartása (éves alapon) díjköteles. A díjak mértéke szolgáltatófüggő. A Cseh Köztársaságban a LEI-szolgáltató a Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (Központi Értékpapír Letétkezelő Rt.), a kiadás díja 1875 CZK, az éves kezelési díj pedig 940 CZK. A Centrální depozitář cenných papírů, a.s. LEI jelentkezési lapot tartalmazó kérelme itt található. Valamennyi eddigi LEI-szolgáltató listája itt található meg. Kérjük, hogy LEI azonosítóját az obchod@citfin.cz címre küldje.

 

EMIR információforrások

https://www.esma.europa.eu/search/site/emir

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/39/EK (2004. április 21.) a pénzügyi eszközök piacairól szóló irányelvét (a továbbiakban „MiFID irányelv”) a cseh jogrendbe transzponáló, tőkepiaci vállalkozásról szóló, elsősorban a befektetési szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelek biztonságának növelését és a tőkepiacok átláthatóságának fokozását célzó, hatályos szerkesztésű 256/2004 Tt. sz. törvény (a továbbiakban „ZPKT”) 6. §-a szerinti értékpapír-kereskedői tevékenység engedélyezésével kapcsolatosan tájékoztatjuk ügyfeleinket a befektetési szolgáltatások (határidős ügyletek) nyújtásával kapcsolatos egyes változásokról.

Az értékpapír-kereskedő a befektetési szolgáltatási tevékenység során köteles:

 • az ügyfél érdekeivel összhangban becsületesen, tisztességesen és szakszerűen eljárni
 • megfelelő és teljes információval szolgálni, amely nem lehet pontatlan, félrevezető, megtévesztő vagy tisztességtelen,
 • az ügyfeleinek a konkrét helyzetet figyelembe vevő befektetési szolgáltatásokat nyújtani.

Tartalom:

 1. A vállalkozás alapadatai
 2. Befektetési szolgáltatások és befektetési eszközök
 3. Ügyfél-kategorizálás
 4. Figyelmeztetés befektetési eszközök használatával kapcsolatos kockázatokra
 5. Összeférhetetlenségi politika
 6. Az ügyfél vagyonának kezelésére vonatkozó szabályok
 7. Értékpapír-kereskedői garanciaalap
 8. Utasítás-végrehajtási szabályok

A „Hivatásos ügyfél” kategóriába való felvételére irányuló kérelmet ITT találja.

A MiFID-del kapcsolatos kötelességekre és előnyökre vonatkozóan további tájékoztatást a Cseh Nemzeti Bank MiFID: Fogyasztói Útmutató – Befektetés Pénzügyi Termékekbe c. oldalán talál.

A belföldi és a külföldi pénzügyi kapcsolat könyvelésének határidői:

A táblázatban szereplő idők a cut off time határidőket jelölik, ameddig az ügyfélnek kézbesítenie kell az átutalási megbízást a Citfin FT-nek, hogy a megbízás még aznap teljesíthető legyen. A pénzügyi tranzakció teljesítésének további feltétele a megfelelő pénzeszközfedezet az ügyfél Citfin FT által vezetett bankszámláján.

A külföldi pénzügyi tranzakcióknál a pénzeszközök kedvezményezett bankjában történő jóváírásának határidejét befolyásolják a tranzakciók pénzneme szerinti államok ünnepei és a kedvezményezett bankjának országa szerinti állami ünnepek.

Az EGT tagállamokon kívüli tranzakcióknál a kedvezményezett bankjában történő jóváírás határidőit a kapcsolattartó bankok tranzakciófeldolgozási módja befolyásolja.

 

NORMAL átutalási sürgősségű átutalási megbízás

Ha az ügyfél az átutalási megbízásban a NORMAL átutalási sürgősséget választja ki, és teljesíti a pénzügyi tranzakció végrehajtásának feltételeit (a pénzügyi tranzakció kézbesítése cut off time-on belül, rendelkezik elegendő fedezettel az ügyfél Citfin FT társaság által vezetett bankszámláján), a pénzeszközöket a kedvezményezett bankjába a következők szerint kézbesítik:

a) NORMAL átutalási sürgősségű belföldi pénzügyi kapcsolat esetén = a pénzügyi tranzakció még ugyanazon a napon kerül végrehajtásra akkor, ha nem állapodtak meg másról. A pénzeszközöket a banknak legkésőbb a következő munkanap végéig kézbesítik;
b) külföldi pénzügyi kapcsolat esetén = a pénzügyi tranzakció még ugyanazon a napon kerül végrehajtásra NORMAL átutalási sürgősséggel akkor, ha nem állapodtak meg másról. A pénzeszközöket a kedvezményezett bankjának lekésőbb 4 munkanapon belül kézbesítik;
c) ha az EUR pénznemű átutalási megbízás az aktuális naptári nappal azonos munkanapon 13 óráig került beadásra, a kedvezményezett bankjának bankszámláján legkésőbb a következő munkanapon kerülnek jóváírásra.

 

NORMAL FIZETÉSI SEBESSÉG

Cut off Time a fizetési megbízás átvételére és az ügylet fedezésére

 
Devizanemek Idő
minden devizanem 16.30

 

 

Az URGENT átutalási sürgősségű átutalási megbízás

Ha az ügyfél az átutalási megbízásban az URGENT átutalási sürgősséget választja ki, és teljesíti a pénzügyi tranzakció végrehajtásának feltételeit (a pénzügyi tranzakció kézbesítése cut off time-on belül, rendelkezik elegendő fedezettel az ügyfél Citfin FT társaság által vezetett bankszámláján), a pénzeszközöket a kedvezményezett bankjába a következők szerint kézbesítik:

a) belföldi pénzügyi kapcsolat esetén a pénzeszközök nem teljesíthetők URGENT átutalási sürgősséggel;
b) külföldi pénzügyi kapcsolat esetén = a pénzeszközök a következő munkanapon kerülnek kézbesítésre.

Ha az ügyfél az átutalási megbízásban az URGENT átutalási sürgősséget választja ki, az ilyen átutalásért a Citfin – Finanční trhy, a.s. társaság díjszabása szerinti díjat számlázzák ki, amely a www.citfin.cz honlapon került közzétételre.

URGENT FIZETÉSI SEBESSÉG

Cut off Time a fizetési megbízás átvételére és az ügylet fedezésére

PénznemIdő
CZK a Cseh Köztársaságon belül12.30
CZK külföld11.30
kurz Forint pro směnu devizHUF Magyarországranem lehetséges
kurz Forint pro směnu devizHUF külföldre08.30
EUR az EGT*-be15.00
kurz Euro € pro směnu devizEUR az EGT*-n kívül13.30
kurz Americký dolar pro směnu devizUSD13.30
kurz Libra šterlinků pro směnu devizGBP08.30
kurz Švýcarský frank pro směnu devizCHF08.30
kurz Norská koruna pro směnu devizNOK08.30
kurz Švédská koruna pro směnu devizSEKnem lehet
kurz Japonský jen pro směnu devizJPYnem lehet
kurz Złoty pro směnu devizPLN08.30
kurz Kanadský dolar pro směnu devizCADnem lehet
kurz Dánská koruna pro směnu devizDKKnem lehet
kurz Australský dolar pro směnu devizAUDnem lehet
kurz Ruský rubl pro směnu devizRUBnem lehet
kurz Rumunské leu pro směnu devizRONnem lehet
kurz Čínský jüan pro směnu devizCNYnem lehet

*EGT –  Európai Gazdasági Térség, az Európai Unió valamennyi tagállama, valamint Norvégia, Izland, Svájc és Lichtenstein.